Dotační program OŠS pro jednotlivce i skupiny

Podpora rozvoje unitářských aktivit skupin i jednotlivců
 
1. Kdo je oprávněným žadatelem:
O dotaci v programu může zažádat kterýkoliv člen obce nebo skupina členů obce.
 
2. Kdy podat žádost:
Uzávěrky žádostí jsou dvakrát ročně, 15. listopadu a 15. května.
 
 3. Na jaké období lze žádost podávat:
Vždy na následující kalendářní půlrok, tedy v listopadu na období leden až červen, v květnu na období červenec až prosinec. Projekt může svým trváním přesahovat období, na něž je podána žádost.
 
4. Na jaké projekty lze žádost podávat:
- Na jednorázové projekty (uspořádání jednorázové akce typu duchovní shromáždění s určitým tématem, uspořádání vzdělávací, charitativní či veřejně prospěšné akce, vydání knihy atd.¨
- Na průběžně řešené projekty (zakládání či rozvoj unitářské skupiny, podpora dlouhodobě řešeného projektu atd.)
- V každého projektu musí být zjevná souvztažnost s unitářstvím a jeho prospěšnost pro rozvoje unitářství či povědomí o něm.
- Žádost lze podávat i na projekty, do nichž je kromě žadatele zapojena i další organizace.
- Na projekt, který přesahuje trváním období, na něž je podána žádost, může být žádost o podporu podána opakovaně, nejvíce však třikrát.
 
5. Jakým způsobem požádat:
Žádost nemá žádný speciální formulář, nicméně musí splňovat níže uvedené náležitosti:
- Musí být podána prostřednictvím e-mailu info@sirsispolecenstvi.cz (odesílateli musí být do dvou pracovních dnů potvrzeno přijetí e-mailu) nebo doručena písemně (předána oproti písemnému potvrzení přijetí od tajemnice obce, nebo poslána doporučeně) do kanceláře obce Karlova 186/8, 110 00 Praha 1 nejpozději k datu uzávěrky.
- Musí obsahovat: název projektu, místo realizace projektu, dobu, po kterou bude projekt trvat, stručný popis projektu (včetně záměru, cíle či cílů a kritéria či kritérií, podle nichž lze hodnotit míru úspěšnosti projektu), osobu zodpovědnou za realizaci i financování projektu (s ní bude obec o projektu komunikovat), návrh rozpočtu projektu, uvedení bankovního účtu včetně jeho majitele, na něž bude případná dotace převedena z bankovního účtu obce. Žádost nemusí být do programu zařazena, pokud ji některý z povinných údajů chybí, případně může být žadatel vyzván k jeho doplnění.
 
5. Přípustná výše dotace:
Obec může takto přerozdělit ročně nejvýše 20 % svých příjmů získaných v daném kalendářním roce.
 
6. Rozhodnutí o udělení/neudělení dotace:
O udělení dotace a její výši rozhoduje místní správní sbor obce v souladu s rozhodnutími valného shromáždění o programových i jiných prioritách a směřováních obce.
Dotace není nárokovatelná, odvolání proti neudělení dotace není možné.
Místní správní sbor je povinen o udělení dotace rozhodnout do 31. prosince v případě dotací podávaných v listopadu, a do 30. června v případě dotací podávaných v květnu. Žadatel musí být o výsledku dotačního řízení vyrozuměn emailem či písemně nejpozději sedm dní od příslušného rozhodnutí místního správního sboru.
Místní správní sbor je povinen své rozhodnutí stručně odůvodnit, při udělení dotace je oprávněn požadovat po žadateli plnění i jiných než žadatelem uváděných kritérií úspěšnosti projektu. Stejně tak je místní správní sbor oprávněn požadovat po žadateli zprávu/zprávy o průběhu realizace projektu, tento požadavek musí být součástí rozhodnutí o udělení dotace.
Součástí rozhodnutí správního sboru je i stanovení způsobu proplacení dotace, přičemž možné jsou dvě varianty:
- Projekt je cele financován ex ante, tedy nejdříve do 14 dnů od potvrzení žadatele, že dotaci přijímá, pokud projekt již začal nebo do 14 dnů začne, nebo nejpozději 14 dnů před uvedeným zahájením projektu.
- Projekt je financován etapově, například dle návrhu žadatele, nebo dle rozhodnutí MSS. Může se jednat o pravidelné měsíčně vyplácené části dotace, případně dle charakteru projektu i jinak. V takovém případě je první část dotace žadateli zaslána nejdříve do 14 dnů od potvrzení žadatele, že dotaci přijímá, pokud projekt již začal nebo do 14 dnů začne, nebo nejpozději 14 dnů před uvedeným zahájením projektu.
 
7. Podmínky čerpání udělené dotace
- Žadatel je povinen do sedmi dnů o od vyrozumění o udělení dotace informovat tajemnici obce, zda dotaci přijímá (to znamená včetně plnění všech kritérií úspěšnosti projektu stanovených místním správním sborem) a bude čerpat.
- O realizaci projektu je žadatel povinen podávat průběžné zprávy, pokud toto byla podmínka stanovená místním správním sborem v rozhodnutí o udělení dotace. Minimálně je však povinen dodat závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to nejdéle do 14 dnů od dokončení projektu, nebo do 14 dnů od konce období, pro něž byla dotace přidělena, u průběžně řešených projektů. Zprávy jsou adresovány tajemnici obce a součástí závěrečné zprávy musí být vyjádření žadatele k plnění cíle, cílů projektu, vyjádření žadatele ke každému z kritérií úspěšnosti projektu, celkové plnění rozpočtu projektu na straně příjmů i výdajů včetně kopií veškerých smluv a účetních dokladů (formou přílohy zprávy).
- Publicita: Žadatel je povinen uvést ve všech propagačních a informačních materiálech zpravovaných v souvislosti s projektem informaci, že projekt byl podpořen Obcí širšího společenství českých unitářů a publikovat logo obce.
- Na základě závěrečné zprávy (případně s přihlédnutím k průběžným zprávám) o realizaci projektu je místní správní sbor oprávněn rozhodnout, zda žadateli definitivně patří plná výše dotace, případně zda musí být nějaká její část (případně celá dotace) vrácena OŠS. Rozhodnout o ponížení dotace může správní sbor jen na základě neplnění nebo pouze částečného plnění kritérií úspěšnosti projektu, a to nejpozději do 14 dnů od podání závěrečné zprávy. V Takovém případě je žadatel povinen vrátit příslušnou část dotace na účet obce do 14 dnů od doručení rozhodnutí místního správního sboru.
 

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství