Spiritualita v lidské tvořivosti 2013-2014

V projektu Význam spirituality v lidské tvořivosti, který byl určen nejen unitářům, ale i zájemcům z řad veřejnosti, jsme se rozhodli zohlednit skutečnost, že tvořivost má v českém unitářství zásadní roli od jeho počátků. Již Norbert Fabián Čapek a další osobnosti, které významně ovlivnily první etapu vývoje tohoto náboženského směru (především K. Hašpl a J. Šíma), považovali tvořivost a tvůrčí procesy za tak podstatné v lidské duchovní cestě, že stěžejní knihu k výkladu českého unitářství nazvali Tvůrčí náboženství. Na tento odkaz chceme volně navázat.

Spiritualitu vnímáme jako vnitřní duchovní život člověka, který se může, ale nemusí projevovat v náboženství. Stejně podstatná je pro nás i každá forma spirituality, jež zůstává bez organizované náboženské příslušnosti. Zajímá nás zkrátka spiritualita svobodná, bez omezení a dogmat. Tvorba, tedy proces, jehož výsledkem je nějaké dílo (ať již hmotné nebo duchovní povahy), byla v našem projektu důležitá především jako tento proces sám o sobě, nikoli jeho výsledky, neboť právě při něm dochází u člověka, který se ho účastní, k prohloubení poznání vlastní osobnosti i okolního světa. Takový proces tvorby je přístupný každému bez ohledu na vrozené dispozice a talent.

Spiritualita od pradávna podněcovala, inspirovala tvůrčí vyjádření jakéhokoli druhu. Jak napsal slavný teolog, filozof a uměnovědec Romano Guardini v knize O podstatě uměleckého díla: „[člověk] se cítí zasažen. […] Otevírá se, stává se vnímavým, ale zároveň také bdělým, napjatým, připraveným k činnosti“. Tento citát naznačuje, co bylo prvním cílem projektu: povzbuzení lidské aktivity, především myšlenkové a duchovní. Všechny druhy programů, které jsme v rámci projektu organizovali, měly vést účastníky k tomu, aby jen slepě nepřijímali předkládané, ale inspirovali se, přemýšleli, rozvíjeli své představy a názory a zúročili to v aktivním, nápaditém přístupu k vlastnímu životu i okolnímu světu. Aby se na základě svého duchovního prožívání stávali aktivnějšími, přínosnějšími pro společnost.

Guardini také uvedl, že tvorba má smysl, avšak nemá účel. A totéž lze zcela jistě říci i o spiritualitě. Pohybujeme se v oblasti těžko uchopitelné, neboť je nehmotná, veskrze subjektivní, a tím, že nemá jasný praktický účel, není objektivně měřitelná. To však dovoluje otevírat nespočet možných přístupů k významu spirituality pro lidskou tvořivost – stačí jen být otevřený a tolerantní k tomu, co přináší kdokoli jiný než já. Z toho vyplynul náš druhý cíl: poukázat na rozmanitost lidských duchovních cest, a tedy nutnost přistupovat k nim bez předsudků a dogmat, bez hodnocení, co je lepší a co horší.

Tvůrčí vyjádření bylo a je často vedeno duchovními potřebami – ovšem nejen snahou ztvárnit je, ovlivnit, ale také snahou je sdělit a v neposlední řadě i sdílet. Ve všech částech projektu byl proto sledován ještě třetí cíl: totiž aby aktivity byly přínosné nejen pro jednotlivce, ale zároveň také upozorňovaly na důležitost a význam společenství. Protože inspirace a zpětné vazby, které může člověk v tvůrčím prostředí jakéhokoli společenství získat, jsou jedinečné a nenahraditelné.

 

V rámci projektu jsme uskutečnili:

PUTOVÁNÍ ČESKOU KRAJINOU

4. 5. 2013 Santiniovské inspirace

Putování za vybranými architektonickými díly Jana Blažeje Santiniho: klášterní kostel Narození Panny Marie v Želivi, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, kostel sv. Václava ve Zvoli.

28. 9. 2013 Váchalovské inspirace

Putování na místa, která inspirovala malíře a grafika Josefa Váchala: Boubínský prales, okolí Modravy – případně jim blízká krajina, pokud se původní oblíbené Váchalovské lokality nacházejí ve veřejnosti nepřístupných zónách národního parku.

19. 10. 2013 Cesta Sochař bolesti, básník samoty
Putování po místech spjatých s působením sochaře Františka Bílka (Chýnov) a básníka a grafika Bohuslava Reynka (okolí Petrkova).5. 4. 2014 Římovské pašije
Putování k loretánské kapli a po křížové cestě v jihočeské krajině.
V okolí římovské kaple Loučení Krista se svou matkou bylo v druhé polovině 17. až první čtvrtině 18. století vystavěno více než dva tucty kapliček křížové cesty s uměleckou ale i lidovou výzdobou. Jejich rozmístění v terénu odpovídá poloze tradiční křížové cesty v Jeruzalémě.

3. 5. 2014 Příběhy v liběchovských pískovcích
Putování krajinou Kokořínska mezi Liběchovem a Tupadly, kde v pískovcových labyrintech vytesal v 19. století sochař Václav Levý několik skupin reliéfů s náměty z literárních děl, českých dějin i pohádek a mýtů Tak vznikla výpravná sochařská výzdoba zdejších skal, rozsahem i kvalitou srovnatelná snad jen s barokním Braunovým Betlémem.

18. 10. 2014 Poutník nad mořem mlh – Caspar David Friedrich a české hory
Putování na Růžovský vrch v Děčínské vrchovině, jemuž tento malíř věnoval dva své obrazy. (C. D. Friedrich patřil k máchovskému typu osamělých romantických poutníků krajinou. Přírodu vnímal jako nejpřirozenější místo kontaktu s Bohem i svým nitrem.)


KONFERENCE

1. 3. 2014 Význam spirituality v lidské tvořivosti

Tentokrát jsme za ústřední téma zvolili otázku, zda a jakými způsoby může být lidská kreativita ovlivněna, inspirována či formována duchovními aspekty. Odpovědi by pochopitelně bylo možné hledat ve veškerých druzích lidské činnosti, ovšem takový systematický průzkum by přesáhl omezené možnosti konference. Proto jsme zvolili jiný přístup a vybrali šest různých oblastí (náboženství, psychologii, filozofii, vědu, vzdělávání a umění), v nichž se jednotliví přednášející pokusili představit roli spirituality, a to především z pohledu současné společnosti.


VYDANÉ PUBLIKACE


Neviditelné inspirace: Sborník z konference Význam spirituality v lidské tvořivosti
Do sborníku přispěli: Petr Samojský, Anna Hogenová, František Mikeš, Anežka Šubrová, Pavol Bargár.
Tvorba se zdaleka netýká jen umění a řemesel, je ze své podstaty obsažena v každé činnosti, na níž člověku záleží, kterou nedělá jen mechanicky. Autoři této publikace zacházejí ještě dál a ukazují, že v každé takové činnosti je potenciálně přítomná i spiritualita, tedy duchovní rozměr. Spiritualita v tomto pojetí může být člověku nepřetržitou neviditelnou inspirací na cestě k harmonickému a zodpovědnému bytí, záleží jen na tom, do jaké míry ji jsme schopni a ochotni vnímat. Ve sborníku je představeno šest z neomezeného množství přístupů k této „neviditelné inspiraci“.

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství